fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

Forever products Black Varnish

24,99 incl. btw

Forever products Black Varnish

Bescherm je hout tegen vochtigheid en je ijzer tegen roest met Black Varnish.

Deze isolerende verf op bitumenbasis beschermt tegen vochtigheid.

Roestwerende zwarte verf voor ijzer. Vochtisolerende verf : voor plaatsen waar geen zonlicht komt. VB. Funderingen, regenputten.

Vernis Noir 5L Forever

SKU 5400191601461 Category Tag

Beschrijving

Forever products Black Varnish

 

Gevarenaanduidingen
Gevaar

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

 

 

 

 

 

 

Extra informatie

Inhoud